برای آشنائی با محیط اطراف شما باید مشاهده کنید. مشاهده به معنای به‌کار بردن هر کدام از حواس بینائی، شنوائی، بویائی، چشائی و لامسه است. مشاهده کردن یک راه یادگیری است، مشاهده یعنی استفاده از اندام‌ەای حسی مختلف.<br /> تحقیقات علمی معمولاً با چیزهائی شروع می‌شود که دربارهٔ آنها اطمینان کافی ندارید، در این موقع پرسش‌هائی به ذهن شما می‌رسد که واقعاً مایلید به آنها جواب دهید. علم کنجکاوی کردن است میل به دانشتن در همه مردم وجود دارد و همیشه دربارهٔ چیزهائی که می‌بینند یا تجربه می‌کنند سؤال‌هائی می‌پرسند: مثلاً چرا آن اتفاق افتاده؟ ... .

فایل(های) الحاقی

علوم تجربی چهارم دبستان olome-tajrobi 4.pdf 2,721 KB application/pdf
علوم تجربی پنجم دبستان olome-tajrobi 5.pdf 2,628 KB application/pdf
علوم تجربی اول راهنمائی olome-tajrobi 6.pdf 4,133 KB application/pdf
علوم تجربی دوم راهنمائی olome-tajrobi 7.pdf 3,091 KB application/pdf
علوم تجربی سوم راهنمائی olome-tajrobi 8.pdf 3,235 KB application/pdf