قوانین شطرنج فیده شامل بازی زنده (بازی بر روی صفحه) شطرنج است که در هفتادو یکمین کنگرهٔ فیده در نوامبر ۲۰۰۰ در استانبول ترکیه به تصویب رسیده است. این قوانین شطرنج نمی‌تواند همهٔ موقعیت‌های محتمل را که ممکن است در بازی پدید آید شامل شود و نیز نمی‌تواند تمام مسائل عملی را حل و فصل کند در این موقعیت‌ها می‌توان با بررسی موقعیت‌های مشابهی که در قوانین حاضر مورد بحث قرار گرفته به تصمیم صحیح رسید.<br /> مقررات بازی در ماده ثبت شده : ۱. ماهیت و اهداف بازی شطرنج، ۲. پوزیسیون اولیه مهره‌ها در صفحهٔ شطرنج، مادهٔ ۳. حرکت مهره‌ها، ۴. عمل حرکت دادن مهره‌ها، ۵. اتمام بازی. مقررات مسابقه: ۶. ساعت شطرنج، ۷. وضعیت‌های غیرعادی، ۸. ثبت حرکت‌ها، ۹. بازی مساوی و ... .

فایل(های) الحاقی

قوانین شطرنج فیده shatranj.pdf 218 KB application/pdf