مصوب تیرماه ۱۳۵۵ و اصلاحیه مورخ ۱۱/۸/۱۳۷۲ مندرج در روزنامه رسمی شمارهٔ ۱۴۱۸۹ مورخ ۱/۹/۷۲ـ <br /> انواع چک عبارتند از: چک عادی، چک تأیید شده، چک تضمین شده، چک مسافرتی. چک‌های صادره عهدهٔ بانک‌هائی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می‌شوند همچنین شعب آنها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم‌الاجرا است و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از آن به هر علتی که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت گردد می‌توان طبق قوانین و آئین‌نامه‌های مربوط به اجرای رسمی وجه یا باقی‌ماندهٔ چک را از صادر کننده وصول نماید... .

فایل(های) الحاقی

متن کامل قانون چک cheque.pdf 235 KB application/pdf