یونانیان باستان بر این باور بودند که که جهان تنها از ترکیب چهار عنصر ساخته شده است. آنها آب، هوا، خاک و آتش را عنصرهای سازندهٔ جهان می‌دانستند. نور خورشید را مخلوطی از هوا و آتش تصور می‌کردند و یخ را همان آب می‌دانستند که سختی سنگ را به‌دست آورده، تگرچه این دیدگاه بسیار عامیانه به‌نظر می‌رسد اما آشنائی با آن اثرهائی ژرف بر درک امروز ما از جهان دارد.

فایل(های) الحاقی

شیمی برای زندگی، سال اول دبیرستان Chemistry 1.pdf 2,617 KB application/pdf
شیمی و آزمایشگاه، سال دوم دبیرستان Chemistry 2.pdf 1,693 KB application/pdf
شیمی و آزمایشگاه، سال سوم دبیرستان Chemistry 3.pdf 1,555 KB application/pdf