همه گیتی تن است و ایران دل<br /> روی سخنم با تلاشگران آزادی‌خواه و مدارجوی جنبش هویت‌طلبی آذربایجان است، که به گمان من شایسته و سزاوار پشتیلانی همه‌جانبهٔ همهٔ هوادارن جنبش آزادی‌خواهی ایرانند و بر همگان است که آنان را در رسیدن به خواسته‌های برحق و انسانیشان ـ که چیزی نیست به‌جز مردم‌سالاری فراگیر سیاسی، فرهنگی و اقتصادی ـ یاری کنند. از یاد ولی نباید برد که این جنبش نیز مانند همهٔ جنبش‌های اجتماعی که هنوز در نیمه راه تکوینند...

فایل(های) الحاقی

نژادپرستی کور و کابوس فروپاشی ایران nezhadparastiyr kor va kabose foropashiye iran.pdf 78 KB application/pdf