موریس بلانشو نویسنده بود: هم می‌نوشت و هم نوشتن مهم‌ترین مسئله فکری او بود. حالا می‌خواهد چیزی که از زیر دستش در می‌آید رمان باشد یا نقد ادبی و یا مقالهٔ فلسفی. و در این میان فلسفه و به و یژه چند فیلسوف معاصر از جمله هگل، نیچه، هایدگر، و مرلوپنتی بر کار فکری او تأثیر عمیقی گذاشتند. و همه اینها به لطف دوستی و هم‌سخنی با لویناس بود. آرای لویناس دربارهٔ ”خود“ و ”دیگری“ تأثیر ژرفی حتی بر نوع روایت و نظرگاه راوی در رمان‌های بلانشو گذاشته است. و البته این ماجرا دوسویه است و میان دو داد و ستدی فکری برقرار است، چنان‌که لویناس کتابی دارد به نام ”دربارهٔ موریس بلانشو“: نیمی از کتاب بحث دربارهٔ آثار بلانشو و نیم دیگر گفتگوی بلندی است دربارهٔ شخصیت و کار ادبی و فکری او ...

فایل(های) الحاقی

آنچه او به ما آموخت (دربارهٔ فلسفهٔ امانوئل لویناس) anche oo be ma amokht.pdf 134 KB application/pdf