آقای ناصر پورپیرار از سال ۱۳۷۹ به بعد، با انتشار مجموعه‌ کتاب‌هائی با نام کلی ”تأملی در دنیای تاریخ ایران“ و نیز با انجام دادن مصاحبه‌هائی به ویژه با رسانه‌های متمایل به فرقهٔ پان‌‌ترکیسم و سزانجام با تأسیس وبلاگی در عرصهٔ اینترنت (۱۳۸۲) بدعت شگرف و بی‌سابقه‌ای را در مدخل و مبحث تاریخ‌نگاری بر جای نهاد و بحث‌ها و مناقشات چندی را به راه انداخت.<br /> بر نهادهٔ بنیادین آقای پورپیرار در نوشتارهای‌اش آن است که ”قوم یهود از سده‌های پیش از اسلام تا سده‌های بعد از اسلام، توطئه‌گرانه، اقدام به تاریخ‌سازی و تاریخ‌نگاری برای ایران نموده... “

فایل(های) الحاقی

محکم‌تر از سرب (نقدی بر آرای ناصر پورپیرار) mohkamtar az sorb.pdf 655 KB application/pdf