پیشرفت‌های بشر در گذشته و حال و به‌طور کلی هرگونه دگرگونی در اجتماع از شبکهٔ ارتباطی، راه‌ها و اطلاع‌رسانی دقیق به موقع و درست تأثیر مستقیم می‌پذیرند حتی ممکن است که عدم بهره‌گیری صحیح از آن سیر پیشرفت تاریخی یک قوم و سرزمین را محدود و کند سازد. اگر توجه کنیم که جملگی امور حمل و نقل از گذشته از راه زمین انجام می‌شده پست به مثابه تشکیلات مهم در این مورد سهم قابل توجهی را به خود اختصاص می‌دهد و همواره در کانون توجهات دولت‌ها و حکومت‌گران بوده است. بحث این است که امیران از این سیستم در جهت تحکیم و تثبیت پایه‌های قدرت و بسط محدود حکومتی خود تقریباً در سراسر تاریخ بشری سود جسته‌اند...

فایل(های) الحاقی

نگاهی به تاریخچهٔ خبررسانی در ایران ـ پیک و چاپار peik va chapar.pdf 93 KB application/pdf