آفتاب
کد D9848

Incoterms | اصطلاحات بین المللی بازرگانی


موضوع
اقتصاد و تجارت

واژه نامه
فرهنگ علوم اقتصادی

واژه فارسی
اصطلاحات بین المللی بازرگانی

واژه انگلیسی
Incoterms

توضیحات
قواعد تجارت بنی‌المللی برای تفسیر اصطلاحات بازرگانی مانند فوب C&F ، (F.O.B.) و نظایر اینها. این اصطلاحات را اتاق بین‌المللی بازرگانی که مرکز آن در پاریس است تنظیم و منتشر کرده و در ایران در کتاب «جنبه های حقوقی تجارت خارجی» به فارسی برگردانیده شده است. Incoterms نشانهٔ اختصاری International Commerce Terms است.