آفتاب
کد D97600

Ranunculaceae | خانواده آلاله ، آلالگان


موضوع
کشاورزی، جنگلداری و شیلات

واژه نامه
فرهنگ کشاورزی و منابع طبیعی

واژه فارسی
خانواده آلاله ، آلالگان

واژه انگلیسی
Ranunculaceae

توضیحات
گیاهانی هستند گوناگون و عمده‌ترین علامت شناسائی آنها داشتن پرچم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بسیار است که بساک آنها به طرف خارج است. این گیاهان علفی یا بالارونده هستند ، دارای برگ‌های متناوب ، ساده یا مرکب ، اغلب بدون گوشواره؛ گل آذین به صورت‌های مختلف ، گل‌ها دو جنسی ، منظم یا ۴ تا تعداد زیادی گلپوش پائینی ، حداقل۲ گلبرگ‌ ( ۴ تا به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هم پیوسته) پرچم‌ها زیاد با مادگی مرکب که چندین برچه آزاد و جدا از یکدیگر دارند ، حداقل یک برچه و ندرتاً پیوسته ، تخمدان یک تا تعداد زیادی تخمک ، تمکن حاشیه‌ای یا قاعده‌ای یا انتهائی یا ندرتاً محوری و میوهٔ فندقه از نوع آکن یا فولیکول. این گیاهان حداکثر در مناطق معتدله می‌رویند. بسیاری از آنها به سبب آلکالوئیدهای آلی سمّی؛ مانند ، اکونی‌تین و آنمونین که در پزشکی به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کار می‌روند سمّی هستند. برخی از آنها را مانند اکونیت در باغ‌ها می‌کارند.