آفتاب
کد D95964

Parasites | حشرات پارازیت


موضوع
کشاورزی، جنگلداری و شیلات

واژه نامه
فرهنگ کشاورزی و منابع طبیعی

واژه فارسی
حشرات پارازیت

واژه انگلیسی
Parasites

توضیحات
پارازیت‌ها حشرات سودمند کوچکی هستند که در مبارزهٔ بیولوژیک علیه بعضی از حشرات زیان آور به‌کار می‌روند. به‌طور کلی پارازیت به حشراتی اطلاق می‌شود که یکی از مراحل زندگی خود را در حشرهٔ گیاه خوار یا میزبان بگذراند. پارازیت ممکن است روی تخم حشرهٔ میزبان تکثیر یابد. پارازیت جنینی parasite embryonnaire یا روی تخم و کرمینهٔ حشرات parasite ovolarvaire یا روی کرمینه p. Larvaire یا شفیره p. Nympale یا این که روی حشرهٔ بالغ p. Imaginal زندگی می‌کند.