آفتاب
کد D86454

Cannabaceae | خانوادهٔ شاهدانه ، شاهدانگان


موضوع
کشاورزی، جنگلداری و شیلات

واژه نامه
فرهنگ کشاورزی و منابع طبیعی

واژه فارسی
خانوادهٔ شاهدانه ، شاهدانگان

واژه انگلیسی
Cannabaceae

توضیحات
خانواده‌ای است از گیاهان علفی بالارونده ، با برگ‌های متقابل یا متناوب ، ساده یا منقسم ، گوشدارک‌دار؛ گل‌آذین متنوع ، گل‌های یک جنسی ، گل نر دارای ۵ گلپوش پیوسته و ۵ پرچم ، گل ماده دارای گلپوش یکدستی که تخمدان را فرا گرفته ، دارای ۲ برچهٔ پیوسته ، یک تخمک ، تمکن رأسی و میوهٔ فندقه. بومی مناطق معتدله.
Cannabinaceae; cannabineae