آفتاب
کد D82316

Tuff, volcanic tuff | توف آتش فشانی


موضوع
ساختمان

واژه نامه
فرهنگ تشریحی معماری و ساختمان

واژه فارسی
توف آتش فشانی

واژه انگلیسی
Tuff, volcanic tuff

توضیحات
سنگی با چگالی کم و تخلخل زیاد ، از ذرات آتش فشانی تشکیل می‌شود که اندازهٔ آنها از ذرات خاکستر تا اندازه ریگ‌‌‌‌‌های کوچک تغئیر می‌کند و به‌‌‌‌‌هم فشرده یا به‌‌‌‌‌هم چسبیده‌اند؛ گاهی به‌عنوان سنگ ساختمانی ، یا عایق حرارتی به کار می‌رود.