آفتاب
کد D81158

Surge tank | مخزن موجگیر ، مخزن تعادل


موضوع
ساختمان

واژه نامه
فرهنگ تشریحی معماری و ساختمان

واژه فارسی
مخزن موجگیر ، مخزن تعادل

واژه انگلیسی
Surge tank

توضیحات
در سیستم آب رسانی ، مخزن ذخیره‌ای که در هنگام آفت ناگهانی فشار ، مقداری آب تأمین می‌کند و جریان آب را یکنواخت نگه می دارد.