آفتاب
کد D69236

Moment of inertia | لنگر لختی ، مُمان‌اینِرسی


موضوع
ساختمان

واژه نامه
فرهنگ تشریحی معماری و ساختمان

واژه فارسی
لنگر لختی ، مُمان‌اینِرسی

واژه انگلیسی
Moment of inertia

توضیحات
لنگر لختی جسم حول محور برابر است با مجموع حاصلضرب‌‌‌های بدست‌‌‌آمده از ضرب‌‌‌کردن هر جزءِ جرم در مجذور فاصلهٔ آن تا محور موردنظر.