آفتاب
کد D60935

Convection | همرفت ، کنوکسیون


موضوع
ساختمان

واژه نامه
فرهنگ تشریحی معماری و ساختمان

واژه فارسی
همرفت ، کنوکسیون

واژه انگلیسی
Convection

توضیحات
انتقال گرما ، به‌صورت طبیعی یا واداشته (به‌وسیلهٔ بادزن) ، به‌کمک جریان هوای ناشی از اختلاف چگالی ، بر اثر اختلاف دما ، در فضای گرم‌شده.