آفتاب
کد D47552

Catalase. | کاتالاز


موضوع
صنعت

واژه نامه
فرهنگ صنایع غذایی

واژه فارسی
کاتالاز

واژه انگلیسی
Catalase.

توضیحات
آنزیمی است که موجب تجزیهٔ آب‌اکسیژنه و آزادشدن اکسیژن می‌گردد.