آفتاب
کد D45516

Superior goods | کالای ممتاز ، کالای تجملّی


موضوع
مدیریت

واژه نامه
فرهنگ جامع مدیریت

واژه فارسی
کالای ممتاز ، کالای تجملّی

واژه انگلیسی
Superior goods

توضیحات
کالاها و خدماتی کعه همزمان با افزایش درآمد ، متقاضی بیشتری پیدا می‌کنند(ماند خاویار ، پالتو پوست ، اتومبیلهای گرانقیمت).