آفتاب
کد D44405

Placement | جایگزینی ، انتصاب ، در فهریست فروش قرار گرفتن


موضوع
مدیریت

واژه نامه
فرهنگ جامع مدیریت

واژه فارسی
جایگزینی ، انتصاب ، در فهریست فروش قرار گرفتن

واژه انگلیسی
Placement

توضیحات
انتصاب فرد به شغلی که با تواناییهای او هماهنگی دارد.
مذاکره برای فروش اوراق قرضه جدید.