آفتاب
کد D40283

Ability | توانایی ، شایستگی ، لیاقت ، قابلیت


موضوع
مدیریت

واژه نامه
فرهنگ جامع مدیریت

واژه فارسی
توانایی ، شایستگی ، لیاقت ، قابلیت

واژه انگلیسی
Ability

توضیحات
قدرت جسمانی یا ذهنی برای انجام دادن کار و وظایف و عهده‌دار شدن مسئولیتهای شغلی.