آفتاب
کد D243019

Zinc hydroxide | هیدروکسید روی


موضوع
بهداشت و درمان

واژه نامه
فرهنگ پزشکی دورلند

واژه فارسی
هیدروکسید روی

واژه انگلیسی
Zinc hydroxide

توضیحات
گردی سفید با فرمول Zn(OH)۲ که جزء ترکیبی پروکسید روی طبی است.