آفتاب
کد D242893

Xylocaine | گزیلوکائین، زیلوکائین


موضوع
بهداشت و درمان

واژه نامه
فرهنگ پزشکی دورلند

واژه فارسی
گزیلوکائین، زیلوکائین

واژه انگلیسی
Xylocaine

توضیحات
نام تجارتی فرآورده‌های لیدوکائین