آفتاب
کد D239315

Thiourea | تیوره


موضوع
بهداشت و درمان

واژه نامه
فرهنگ پزشکی دورلند

واژه فارسی
تیوره

واژه انگلیسی
Thiourea

توضیحات
ترکیبی که از جانشین شدن گوگرد به‌جای اکسیژن اوره به فرمول CS(NH۲)۲ به‌دست می‌آید.