آفتاب
کد D239070

Tetraploid | چهار لاد، چارلاد


موضوع
بهداشت و درمان

واژه نامه
فرهنگ پزشکی دورلند

واژه فارسی
چهار لاد، چارلاد

واژه انگلیسی
Tetraploid

توضیحات
۱. دارای خواص تتراپلوئیدی
۲. یاخته یا موجودی که دارای چهار دسته کروموزوم باشد.