آفتاب
کد D238273

Wolf- Parkinson-White syndrome | سندرم ولف ـ پارکینسون ـ وایت


موضوع
بهداشت و درمان

واژه نامه
فرهنگ پزشکی دورلند

واژه فارسی
سندرم ولف ـ پارکینسون ـ وایت

واژه انگلیسی
Wolf- Parkinson-White syndrome

توضیحات
اختلال عمل قلب در تاکیکاردی حمله‌ای که در الکتروکاردیوگرافی فاصله P - R کوتاه و QRS پهن دیده می‌شود.