آفتاب
کد D234174

Registration | ثبت، نام‌نویسی


موضوع
بهداشت و درمان

واژه نامه
فرهنگ پزشکی دورلند

واژه فارسی
ثبت، نام‌نویسی

واژه انگلیسی
Registration

توضیحات
در دندانپزشکی ثبت کردن نسبت‌های فک حاضر یا فک موردنظر به‌منظور انتقال دادن و پیاده کردن آن نسبت‌ها به یک آرتیکولاتور برای فراهم کردن ساخت متناسبی از یک پروتز دندانی