آفتاب
کد D229607

Incisive papilla | پاپی ثنایابی


موضوع
بهداشت و درمان

واژه نامه
فرهنگ پزشکی دورلند

واژه فارسی
پاپی ثنایابی

واژه انگلیسی
Incisive papilla

توضیحات
برجستگی مدوری در انتهاء قدامی خط اتصال در استخوان کام