آفتاب
کد D226807

Negative | منفی، نگاتیو


موضوع
بهداشت و درمان

واژه نامه
فرهنگ پزشکی دورلند

واژه فارسی
منفی، نگاتیو

واژه انگلیسی
Negative

توضیحات
دارای ارزشی پائین‌تر از صفر، نشانه فقدان، رد کردن، تکذیب کردن، خلاف چیزی را ثابت کردن