آفتاب
کد D226188

Sphincter muscle of anus, external | ماهیچه اسفنکتر خارجی مقعد


موضوع
بهداشت و درمان

واژه نامه
فرهنگ پزشکی دورلند

واژه فارسی
ماهیچه اسفنکتر خارجی مقعد

واژه انگلیسی
Sphincter muscle of anus, external

توضیحات
[muscle sphincter ani externus]
خاستگاه: نوک دنبالچه، رباط مقعدی ـ دنبالچه‌ای
پیوندگاه: مرکز وتری میاندوراه (پرینه)
عصب‌گیری: از عصب راست‌روده‌ای پائینی، شاخه میاندوراهی (پرینئال) عصب خاجی (ساکرال) چهارم
کار: بستن مقعد