آفتاب
کد D225717

Mottling | ابره‌ای، موجی، رنگارنگ، خال خال، لکه‌لکه، رگه‌رگه


موضوع
بهداشت و درمان

واژه نامه
فرهنگ پزشکی دورلند

واژه فارسی
ابره‌ای، موجی، رنگارنگ، خال خال، لکه‌لکه، رگه‌رگه

واژه انگلیسی
Mottling

توضیحات
بی‌رنگی در نواحی غیرمنظم