آفتاب
کد D22523

Durbin Watson Statistic | ضریب دوربین - واتسون


موضوع
اقتصاد و تجارت

واژه نامه
فرهنگ توصیفی اصطلاحات پول ، بانکداری و مالیه بین المللی

واژه فارسی
ضریب دوربین - واتسون

واژه انگلیسی
Durbin Watson Statistic

توضیحات
ضریبی که برای تشخیص جملات خطا در یک رگرسیون به‌کار برده می‌شود. هرگاه مقدار ضریب حدود ۲ باشد ، یعنی مشکلی وجود ندارد. اما به هر حال مقدار مناسب ضریب بستگی دارد به تعداد متغیرها و تعداد مشاهدات.