آفتاب
کد D221462

Nasal intubation | لوله‌گذاری از راه بینی


موضوع
بهداشت و درمان

واژه نامه
فرهنگ پزشکی دورلند

واژه فارسی
لوله‌گذاری از راه بینی

واژه انگلیسی
Nasal intubation

توضیحات
قرار دادن یک لوله در مجرای تنفسی یا گوارشی از طریق بینی