آفتاب
کد D221260

Ileocecal insufficiency | نارسائی دریچه ایلئوسکال


موضوع
بهداشت و درمان

واژه نامه
فرهنگ پزشکی دورلند

واژه فارسی
نارسائی دریچه ایلئوسکال

واژه انگلیسی
Ileocecal insufficiency

توضیحات
حالتی که در آن دریچه بین ایلئوم و سکوم قادر به جلوگیری از برگشت مواد به طرف روده باریک نیست.