آفتاب
کد D217316

Galea aponeurotica | نیام کلاه‌خودی


موضوع
بهداشت و درمان

واژه نامه
فرهنگ پزشکی دورلند

واژه فارسی
نیام کلاه‌خودی

واژه انگلیسی
Galea aponeurotica

توضیحات
که که کناره‌های عضلات پشت سری و پیشانی را به‌هم متصل نموده و روی فرق سر کشیده شده است.