آفتاب
کد D208868

Cholelithiasis | کله‌لیتیاز، سنگ کیسه صفرا، زرداب سنگاکی


موضوع
بهداشت و درمان

واژه نامه
فرهنگ پزشکی دورلند

واژه فارسی
کله‌لیتیاز، سنگ کیسه صفرا، زرداب سنگاکی

واژه انگلیسی
Cholelithiasis

توضیحات
وجود سنگ در کیسه صفرا