آفتاب
کد D205533

Youngster | نو باوه، جوانك، پسر بچه، (گ.ش.) برگچه.


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ عمومی

واژه فارسی
نو باوه، جوانك، پسر بچه، (گ.ش.) برگچه.

واژه انگلیسی
Youngster