آفتاب
کد D201550

Tub | تغار چوبی، تغار رخت شویی، طشت، وان، حمام فرنگی، هرچیزی بشكل تغاهر، شستشوكردن، شسته شدن.


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ عمومی

واژه فارسی
تغار چوبی، تغار رخت شویی، طشت، وان، حمام فرنگی، هرچیزی بشكل تغاهر، شستشوكردن، شسته شدن.

واژه انگلیسی
Tub