آفتاب
کد D200211

Tindery | (tinder) آتش‌زنه، آتش‌افروز، فتیله فندك، گیرانه.


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ عمومی

واژه فارسی
(tinder) آتش‌زنه، آتش‌افروز، فتیله فندك، گیرانه.

واژه انگلیسی
Tindery