آفتاب
کد D198762

Taboo | (tabu) تابو، حرام، منع یا نهی مذهبی، حرام شمرده.


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ عمومی

واژه فارسی
(tabu) تابو، حرام، منع یا نهی مذهبی، حرام شمرده.

واژه انگلیسی
Taboo