آفتاب
کد D198656

Synonym | كلمه مترادف، كلمه هم معنی.


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ عمومی

واژه فارسی
كلمه مترادف، كلمه هم معنی.

واژه انگلیسی
Synonym