آفتاب
کد D192320

Satyriasis | نعوظ یا شدت حس شهوت در مرد، شدت شبق.


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ عمومی

واژه فارسی
نعوظ یا شدت حس شهوت در مرد، شدت شبق.

واژه انگلیسی
Satyriasis