آفتاب
کد D191

Accounts, Types of: | انواع حساب:


موضوع
اقتصاد و تجارت

واژه نامه
فرهنگ علوم اقتصادی

واژه فارسی
انواع حساب:

واژه انگلیسی
Accounts, Types of:

توضیحات
حساب ترازنامه‌ای Balance shect account
حساب بسته شده Closed account
حساب اختتامی Closing accont
حساب ممیزی Control account
حساب درآمد Income statement account
حساب مختلط Mixed account
حساب اسمی Nominal account
حساب باز Open account
حساب سود و زیان Orofit and loss account
حساب حقیقی Real account
حساب فروش (ارقام حاصله از فروش) Realization account
حساب فرعی Subsidiary account
خلاصه حساب؛ حساب خلاصه Summary account
حساب معلق Suspense account