آفتاب
کد D18763

Systematic Error | خطای منظم


موضوع
اقتصاد و تجارت

واژه نامه
فرهنگ علوم اقتصادی

واژه فارسی
خطای منظم

واژه انگلیسی
Systematic Error

توضیحات
در آمار، اشتباهی که به معنی غیرمستقیم متمایز از اشتباه تصادفی است.