آفتاب
کد D182790

Nihilism | پوچ گرایی، اعتقاد به تباهی و فساد دستگاه‌های اداری و لزوم از بین رفتن آنها، انكار همه چیز، عقاید نهیلیستی.


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ عمومی

واژه فارسی
پوچ گرایی، اعتقاد به تباهی و فساد دستگاه‌های اداری و لزوم از بین رفتن آنها، انكار همه چیز، عقاید نهیلیستی.

واژه انگلیسی
Nihilism