آفتاب
کد D18208

Static | ایستا


موضوع
اقتصاد و تجارت

واژه نامه
فرهنگ علوم اقتصادی

واژه فارسی
ایستا

واژه انگلیسی
Static

توضیحات
آن بخش از نظریهٔ اقتصادی که حالات تعادل را تحلیل می‌کند. به معنای تغییرناپذیر است.
ن.ک: Other things being equal