آفتاب
کد D178319

Lesbian | وابسته به طبق زنی، وابسته به دفع شهوت یك زن با زن دیگر، زن طبق زن، هم‌جنس باز (زن).


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ عمومی

واژه فارسی
وابسته به طبق زنی، وابسته به دفع شهوت یك زن با زن دیگر، زن طبق زن، هم‌جنس باز (زن).

واژه انگلیسی
Lesbian