آفتاب
کد D17581

Simplex Method in Linear Programming | روش سیمپلکس در برنامه‌ریزی خطی؛ روش سیمپلکس در برنامه نویسی خطی؛ روش برنامه نویسی خطی سیمپلکس


موضوع
اقتصاد و تجارت

واژه نامه
فرهنگ علوم اقتصادی

واژه فارسی
روش سیمپلکس در برنامه‌ریزی خطی؛ روش سیمپلکس در برنامه نویسی خطی؛ روش برنامه نویسی خطی سیمپلکس

واژه انگلیسی
Simplex Method in Linear Programming

توضیحات
با راه حلی امکان پذیر و شدنی آغاز می‌شود و سپس راه حلها در هر طرف مورد آزمون قرار می‌گیرد و اگر بتوان اصلاحی به عمل آورد در این صورت به سوی نقطهٔ راه حل تازه در جهتی که به وسیلهٔ‌ اصلاح پیشین نشان داده شده حرکت می‌شود و راه حل جدید امتحان می‌گردد. این کار ادامه می‌یابد تا اصلاح بیشتر ممکن نباشد.