آفتاب
کد D17371

Shares, Method of Issuing | روش انتشار سهام


موضوع
اقتصاد و تجارت

واژه نامه
فرهنگ علوم اقتصادی

واژه فارسی
روش انتشار سهام

واژه انگلیسی
Shares, Method of Issuing

توضیحات
ن.ک: Offer for sale; Placing; Public issue; Rights issue