آفتاب
کد D17230

Semi-logarithmic Graph (Chart) | نمودار نیمه لگاریتمی


موضوع
اقتصاد و تجارت

واژه نامه
فرهنگ علوم اقتصادی

واژه فارسی
نمودار نیمه لگاریتمی

واژه انگلیسی
Semi-logarithmic Graph (Chart)

توضیحات
نموداری که یک محور آن در مقیاس لگاریتمی و محور دیگر بر مقیاس حسابی (با اعداد طبیعی) است. ن.ک: Raito scale