آفتاب
کد D16963

Scatter Diagram | نمودار پراکندگی؛ نمودار پراکنش


موضوع
اقتصاد و تجارت

واژه نامه
فرهنگ علوم اقتصادی

واژه فارسی
نمودار پراکندگی؛ نمودار پراکنش

واژه انگلیسی
Scatter Diagram

توضیحات
درآمد، نمودار یک متغیر روی محور X و متغیر دیگر روی محور Y نشان داده شده و هر قلم از توزیع وی این نمودار مشخص گردیده است.